اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

آوای مرز : اسامی کاندیداهای نهایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه اعلام شد.

فرماندار ارومیه گفت: ۱۳۲ نفر داوطلب نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه هستند که برای رسیدن به ٣کرسی این حوزه با هم رقابت می کنند.

غلامحسین عماری اضافه کرد: با توجه به این آمار برای هر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ارومیه، ۴۴ نفر با هم رقابت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: تبلیغات کاندیداها از صبح فردا، پنجشنبه سوم اسفندماه جاری طبق دستورالعمل ابلاغی آغاز می شود و تا صبح پنجشنبه هفته آینده، ۹ اسفند و ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ادامه خواهد داشت.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه ارومیه به شرح زیر است:

۱ – آقای وحید آقازاده فرزند قهرمان کد نامزد ١۶٢

٢- آقای اکبر آقازاده پر فرزند عسگر کد نامزد ١۶٣

٣- آقای حسن ابراهیمی فرزند عباسعلی کد نامزد ١٢۴

۴- آقای صابر ابراهیمی فرزند سعید کد نامزد ١٢۶

۶-آقای نادعلی ابراهیمی فرزند تراب کد نامزد ١٢۶

۶- آقای مهدی ادریسی فرزند حضرتقلی کد نامزد ١٢٩

٧-آقای رضا اردوخانی فرزند احمد کد نامزد ١٣١

٨-آقای منوچهر اسدی فرزند شمس الدین کد نامزد ١٣۴

٩- آقای محمد اصغرزاده فرزند هاشم کد نامزد ١۴٣

١٠-آقای افشین اصل افروزی فرزند ایوب کد نامزد ١۴۶

١١- آقای کاظم افشاری اقدم فرزند مجید کد نامزد ١۴٨

١٢- آقای امین افشان کار فرزند هوشنگ کد نامزد ١۴٩

١٣- آقای مجید افضلی فرزند مقصود کد نامزد ١۶١

١۴- آقای جعفر اکبری فرزند رسول کد نامزد ١۶۴

١۶-آقای علیرضا اکبری فرزند محمد کد نامزد ١۶۶

١۶- آقای رضا اکبریان فرزند محمدابراهیم کد نامزد ١۶٧

١٧- آقای مهدی اکرامیان فرزند محرم کد نامزد ١۶٩

١٨- خانم مهسا الهیاری فرزند حسن کد نامزد ١۶٢

١٩-آقای مهدی امیرخان زاده باراندوزی فرزند عباسعلی کد نامزد ١۶۴

٢٠- آقای سیاوش انصاری کردکندی فرزند یداله کد نامزد ١۶٧

٢١-آقای جلال انوری فرزند مختار کد نامزد ١۶٨

٢٢-آقای جواد انوشه فرزند اسماعیل کد نامزد ١۶٩

٢٣-آقای میرابراهیم ایرانی فرزند میرحمید کد نامزد ١٧١

٢۴- آقای اکبر باباگنج طلب فرزند محمدتقی کد نامزد ١٧٢

٢۶-خانم سمیه باکری فرزند فریدون کد نامزد ١٧۶

٢۶- آقای مهدی بخشی نژاد فرزند فرهنگ کد نامزد ١٧۶

٢٧- آقای علیرضا بهشتی فرد فرزند ولی مشهور به احد کد نامزد ١٨٢

٢٨- آقای بابک جعفری فرزند صادق کد نامزد ٢١٧

٢٩- آقای میثم جعفری فرزند خانلار کد نامزد ٢١٨

٣٠- آقای وحید جلال زاده فرزند خیراله کد نامزد ٢١٩

٣١-آقای محمدباقر جلیلی فرزند علی کد نامزد ٢٣٢

٣٢-آقای ولی جمالی علیار فرزند دوستعلی مشهور به علیار کد نامزد ٢٣۴

٣٣-آقای جواد جنگی فرزند مظفر کد نامزد ٢٣۶

٣۴- آقای مهدی جوان جهتلو فرزند حسین کد نامزد ٢۴١

٣۶- خانم رقیه جهانبخش فرزند جلال کد نامزد ٢٣۶

٣۶- آقای مهدی جهانی فرزند خلیل کد نامزد ٢٣٩

٣٧-آقای جواد جهانگیرزاده فرزند نورعلی کد نامزد ٢٣٧

٣٨-خانم شهین جهانگیری فرزند بحری مشهور به آرزو کد نامزد ٢٣٨

٣٩-آقای حسین حاجی نبی زاده فرزند محمدابراهیم کد نامزد ٢۴٨

۴٠- آقای محمدصالح حاجی هاشم آباد فرزند حسین مشهور به هاشم آبادی کد نامزد ٢۴٩

۴١- آقای وحید حبیبی فرزند علی کد نامزد ٢۶١

۴٢- آقای امیرمحمد حسن زاده فرزند رحمان کد نامزد ٢۶٢

۴٣- آقای سیدعباس حسن زاده فرزند میرمحمد کد نامزد ٢۶٣

۴۴-آقای حسین حسن زاده اقدم غلمانی فرزند سلطانعلی کد نامزد ٢۶۴

۴۶- آقای محمد حسین زاده فرزند یدالله کد نامزد ٢۶۶

۴۶- آقای محمود حسین زاده آذر فرزند بایرامعلی کد نامزد ٢۶٧

۴٧- آقای روح الله حضرت پورطاتپه فرزند محمدعلی کد نامزد ٢۶١

۴٨- آقای محمود حضرتی پر فرزند محمدعلی کد نامزد ٢۶۴

۴٩- آقای سجاد حقیقت افشار فرزند علی کد نامزد ٢۶۶

۶٠- آقای ناصر حمزه فرزند حسن کد نامزد ٢۶٧

۶١- آقای محمدکاظم حمیدی فرزند حسن کد نامزد ٢۶٨

۶٢-آقای علی حیدری بی صفر فرزند چشم علی کد نامزد ٢٧١

۶٣-خانم زهرا حیدری قطورار فرزند حیدر کد نامزد ٢٧٢

۶۴- آقای محمود خدائی بالستانی فرزند فتاح کد نامزد ٢٧۶

۶۶- آقای ابراهیم خدایی فرزند حسین کد نامزد ٢٧۴

۶۶- آقای علی خوش نژاد فرزند محمدحسین کد نامزد ٢٨١

۶٧-آقای اسماعیل خوشحال ششارستان فرزند مختار کد نامزد ٢٧٩

۶٨- آقای بابک خیرزاده فرزند پرویز کد نامزد ٢٨٣

۶٩-آقای فارس دادروان فرزند شمس الدین کد نامزد ٢٨۶

۶٠- آقای اصغر دبیری اقدم فرزند میرزابیک کد نامزد ٢٨٧

۶١- آقای مجتبی دردمه فرزند احمدعلی کد نامزد ٢٨٩

۶٢-خانم آیسان دشتی کمچی فرزند معصوم کد نامزد ٢٩١

۶٣-آقای جواد دل پاک فرزند قنبر کد نامزد ٢٩٢

۶۴- آقای سیدسلمان ذاکر فرزند میرحمداله کد نامزد ٢٩۶

۶۶- آقای مختار ذوالفقارقشونی فرزند ابوالفتح کد نامزد ٢٩۶

۶۶-آقای بهروز رحیم زاده فرزند ابراهیم کد نامزد ٣١٢

۶٧-آقای علیرضا رحیم زاده فرزند کریم کد نامزد ٣١٣

۶٨-آقای ولی رحیم زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ٣١۴

۶٩- آقای جعفر رضازاده فرزند محمد کد نامزد ٣١٨

٧٠- خانم کبری رأفت نیا فرزند یزدان شیر کد نامزد ٢٩٧

٧١-آقای محسن زارع قره باغ فرزند علیرضا کد نامزد ٣٢۶

٧٢- آقای اکبر زوار فرزند حیدر کد نامزد ٣٢٨

٧٣- آقای سروش زهری فرزند محمدحسین کد نامزد ٣٢٧

٧۴- آقای وحید سام مهر فرزند علی کد نامزد ٣۴١

٧۶-آقای آرش سام نژاد فرزند علی کد نامزد ٣۴٢

٧۶- آقای محمد سلماسی فرزند حسین کد نامزد ٣۴۶

٧٧-آقای مرتضی سلیمانی گلوجه فرزند نصرت کد نامزد ٣۴٨

٧٨- آقای رضا سیدی یکانی فرزند میرسلمان کد نامزد ٣۶٢

٧٩- آقای خیبر شریفی قازان اعلی فرزند شادعلی کد نامزد ۶۴٧

٨٠-آقای حسین شمسی گمچی فرزند حسن مشهور به شمس کد نامزد ٣۶٨

٨١- آقای رضا شیردل گوروان فرزند محرم کد نامزد ٣۶٩

٨٢-آقای وحید صفری فرزند قدرت کد نامزد ٣۶۶

٨٣- آقای سام صیدی شیروانی فرزند محمدعلی مشهور به حاج سامی کد نامزد ٣۶٩

٨۴- آقای سیفعلی ضربی فرزند قربانعلی کد نامزد ٣٧١

٨۶- آقای علی عادلی فرزند محرم کد نامزد ٣٧۴

٨۶- آقای ایوب عبادی فرزند اسداله کد نامزد ٣٧۶

٨٧- آقای سعید عباس زاده نجار فرزند احمد کد نامزد ٣٧٩

٨٨- آقای محمد عباس پور فرزند ابراهیم کد نامزد ٣٧٨

٨٩- آقای کیا عباسی فرزند پرویز کد نامزد ٣٨٢

٩٠-آقای محمد عباسی نصیرکندی فرزند صاحبعلی مشهور به شهرام کد نامزد ۶۴۶

٩١- آقای شیرزاد عباسیان آغجه مسجد فرزند احمد کد نامزد ٣٨۴

٩٢-آقای رضا عبدالهی فرزند ابراهیم کد نامزد ٣٨٩

۹۳- خانم پروین عثمانی کارانا فرزند حسین کد نامزد ۳۹۳

۹۴- آقای فرزاد عرب گیچه فرزند مصلح کد نامزد ۳۹۲

۹۵ – آقای جعفر علیزاده فرزند علی کد نامزد ۳۹۷

۹۶ – آقای سالار غفاری باالنجی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۸

۹۷ -جعفر غلام پورمتین فرزند جمشید کد نامزد ۲۱۹

۹۸- آقای مهدی فتاحی فرزند آقامعلی کد نامزد ۲۴۲

۹۹ -آقای مهدی فداکارلکی فرزند بابا کد نامزد ۲۴۱

۱۰۰- خانم مریم فیروزفر فرزند عزیز کد نامزد ۲۳۴

۱۰۱- آقای عین اله قاسمیان آفتابه فرزند محمدرشید کد نامزد ۲۳۵

۱۰۲- آقای ایوب قلی زاده خانقاه فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۵۲

۱۰۳- آقای توحید قلی زاده سالطه فرزند علی عباس کد نامزد ۲۵۱

۱۰۴- آقای حسین کریمی ثابت فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۲

۱۰۵- آقای تقی کهوریان فرزند امیرآقا کد نامزد ۲۱۷

۱۰۶- آقای علی گرک بگی مرجانی فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۹

۱۰۷- آقای سیدمهدی لاجوردی فرزند سیدسعید کد نامز-د ۲۷۴

۱۰۸- آقای علیرضا محرابی فرزند یونس کد نامزد ۲۷۲

۱۰۹- آقای سیدجمال الدین محسنی زنوزی فرزند سیدحسن مشهور به دکتر زنوزی کد نامزد ۲۷۵

۱۱۰ – آقای میثم محمدزاده فرزند زلفعلی کد نامزد ۲۷۸

۱۱۱- آقای علی محمدپور فرزند یونس کد نامزد ۲۷۱

۱۱۲- آقای صادق مختاری ایروانلو فرزند علیرضا کد نامزد ۲۸۲

۱۱۳ – خانم فاطمه مصطفی زاده دریک فرزند رستم کد نامزد ۲۸۹

۱۱۴- آقای جعفر مصطفی پورانزلی فرزند رشید کد نامزد ۲۸۷

۱۱۵- آقای موسی معصوم زاده فرزند معصومعلی کد نامزد ۲۹۱

۱۱۱ – آقای مرتضی مقتدائی فرزند ولی کد نامزد ۲۹۴

۱۱۷- آقای علی ملازاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۹۳

۱۱۸- آقای حاکم ممکان ممکان فرزند محمود کد نامزد ۲۹۲

۱۱۹ – آقای حسین منصوری فرزند موسی کد نامزد ۵۲۸

۱۲۰- آقای محمدمهدی مهدوی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۹۷

۱۲۱- خانم کبری میدان جوتقلیدآباد فرزند نادعلی کد نامزد ۵۱۳

۱۲۲- خانم سمیه میرمعروفی زیبنده فرزند ناصر کد نامزد ۵۱۲

۱۲۳- خانم رقیه نجف زاده فرزند یعقوبعلی کد نامزد ۵۱۹

۱۲۴- خانم فرشته نجف زاده فرزند عرب کد نامزد ۵۴۱

۱۲۵- آقای علیرضا نجف پور فرزند قربان کد نامزد ۵۱۷

۱۲۶ – آقای علیرضا نجف پور فرزند احمد مشهور به دکتر نجف پور کد نامزد ۵۱۸

۱۲۷- آقای بهنام نصری مقدم فرزند نصیر کد نامزد ۵۴۲

۱۲۸- آقای داود نصیرخواه فرزند باقر کد نامزد ۵۴۵

۱۲۹ – آقای جعفر نصیری فرزند اصغر کد نامزد ۵۴۱

۱۳۰- آقای کریم نصیری فرزند عباس کد نامزد ۵۴۷

۱۳۱- آقای عبدالله نقیان فرزند عزیز کد نامزد ۵۴۹

۱۳۲ – آقای حمید وطن دوست فرزند محمد کد نامزد ۵۳۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست