اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز :  بختیار سید نظامی، فعال مدنی در یادداشتی انتقادی می نویسد: با نگاهی گذرا به ٨ سال گذشته، می توان نتیجه گیری کرد، مدیریت شهری مهاباد از هر لحاظ دچار پس رفت شده است. بدنه شهرداری ناکارآمد و ورشکسته شده و اعتماد عمومی شهروندان نسبت به آن به شدت افت نموده است. بی گمان شورای شهر دور ششم بارها در آزمونی سخت و حساس قرار خواهد گرفت که هر گونه تعلل و کوتاهی می تواند عوارض جبران ناپذیری برای آنان وشهروندان در پی داشته باشد.

شورای ضعیف و ناکارآمد دور چهارم و سیاست های غلط آنان با انتخاب شهرداری ضعیف، حجم وسیعی از ناکارآمدی، بی انضباطی مالی و فنی را بر شهرداری مهاباد تحمیل نمود تا جایی که با اتمام این دوره، شهرداری درگیر میلیاردها تومان مطالبات کارکنان شهرداری و اشخاص ثالث شد که البته تا کنون نیز ادامه داشته است.

با حضور منتخبین بدعهد و به شدت آلوده به فساد دور پنجم، نه تنها دردی از مشکلات تحمیل شده بر شهر دوا نشد بلکه علاوه بر کوتاهی های گذشته، سیاست های شهر فروشانه و رانتی توام با فساد به شدت پیگیری و با همراهی و مساعدت شهرداران ضعیف و فاسد سرنوشتی دهشتناک برای شهر و شهروندان  در چهار سال بعد، رقم زده شد .

فعالین مدنی و رسانه های متعهد به شهر و شهروندان نیز از همان ابتدا در مبارزه ای بی امان با این طیف فاسد تمام توان و تلاش خود را به کار بستند تا با افشاگری و تاباندن نور به زوایای مختلف تاریکخانه شورا، شهروندان و مسوولین امر را متوجه ابعاد مختلف فساد در نهاد شورای دور پنجم نمایند. مبارزه ایی بی امان و پر هزینه که البته سرانجامش روسیاهی این جماعت و اعوان و انصار آنان در ارکان مختلف شهرداری بود و با بازداشت مفسدین، ابعادی دیگر یافت.

اکنون با نگاهی گذرا به ٨ سال گذشته، می توان نتیجه گیری کرد مدیریت شهری از هر لحاظ دچار پس رفت شده است. بدنه شهرداری از هر لحاظ ناکارآمد و ورشکسته شده و اعتماد عمومی شهروندان نسبت به آن به شدت افت نموده است. نگاهی به کامنت های شهروندان در ذیل اخبار فساد شورا و شهرداری و نتیجه برخورد نهادهای امنیتی، موید شدت نفرت و انزجار شهروندان از عملکرد شورا و شهرداری است و قابل پیش بینی بود که با سلب اعتماد عمومی مردم، شاهد عدم اقبال شهروندان از انتخابات اخیر شورای شهر در مهاباد باشیم.

در هر صورت با عدم مشارکت معنادار شهروندان، انتخابات اخیر، ترکیب اعضای شورای فعلی شهر را رقم زد که البته بخشی عمده از این ترکیب، اعضای علی البدل انتخابات گذشته بودند که این بار در ترکیب اعضای اصلی شورای شهر قرار گرفتند.

با عدم حضور رقبای شناخته شده در انتخابات اخیر و عدم رغبت عمومی شهروندان به مشارکت در انتخابات شورای شهر، ساده انگارانه خواهد بود که فکر کنیم اعضای فعلی شورای شهر، منتخبین جمعیتی ١٧٠ هزار نفری هستند که حائز شرایط شرکت در انتخابات در مهاباد بودند. منتخبینی که با اخذ ٣ تا ۴ هزار رای و با فاصله ای اندک نسبت به هم و البته با فاصله ای معنا دار با نتایج کسب شده در انتخابات سابق(١١تا ۴٣) بر صندلی شورای شهر مهاباد نشستند.

نگاهی به انتخاب شورای اسلامی شهر مهاباد در دور پنجم (١٣٩۶) و دور ششم (١۴٠٠) در قیاس با یکدیگر

میزان مشارکت شهرستان مهاباد در انتخابات دور ششم ٣٢.٧ درصد است. تعداد آرای صحیح انتخابات شوراهای اسلامی شهر مهاباد ٣٢ هزار و ۴٧۵ رأی بوده است.

در دوره قبل نفر اول با کسب ٩ هزار و ٧١٢ رأی و نفر هفتم با ۴ هزار و ٩٢٨ رأی به شورای شهر مهاباد راه یافته بودند، بنابراین میزان رأی کسب کرده توسط نفر اول شورای اسلامی شهر این دوره، از نفر هفتم دوره قبل نیز کمتر است. درحالیکه نفر هفتم ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر مهاباد ٢ هزار و ٩۴٢ رأی کسب کرده، در دوره قبل، نفر بیست و چهارم ٢ هزار و ٩٢۵ رأی کسب کرده بود.

طبق آگهی نتیجه انتخابات  ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مهاباد در حالی که ١٧٠ هزار و ۵٠٠ نفر واجد شرایط در انتخابات بوده اند. ٧ عضو اصلی این دوره عبارت اند از:

١آکو جنگلی _ دارای ۴٠٩۴ رأی

٢طاهر جنگلی _دارای ٣٩٧٨ رأی

(رتبه ١١ دور قبل با ۴۵٧٢ رای)

٣امید خضری _دارای ٣٩١٣ رأی

(رتبه٩ دور قبل با ۴٨١۶ رای)

۴حمزه نوذری _دارای ٣٨٩٧ رأی

(رتبه ٢٣ دور قبل با ٣٠٧۴ رای)

۵چیا آذربار _دارای ٣٨٩۶ رأی

(رتبه ۴۴ دور قبل با ٢٠٣۶ رای)

۶آرش شهابی دهبکری_ دارای ٣٢١۴ رأی

(رتبه ١۶ دور قبل با ٣٩٠٧ رای)

٧یوسف گنجی _دارای ٢٩۴٢ رأی

(رتبه ٢۵ دور قبل با ٢٨۴٧ رای)

۵ عضو علی‌البدل این دوره هم؛

٨محمدجلال وطمانی _ دارای ٢۶٣٨ رأی

٩امیر خلیلی رسول آباد_دارای ٢۵١۴ رأی

١٠شادی جنگلی _ دارای ١٩١٢ رأی

١١فاطمه رحیمی_ دارای ١۶٣٠ رأی

١٢کمال بهمن یار _دارای ١۶٢١رأی

 

از دید نگارنده، اعضای شورای شهر فعلی مهاباد در غیاب حضور معنادار و قابل توجه شهروندان، توسط بخشی از شهروندان رای دهنده، به نوعی منتصب شدند.

فارغ از اینکه این ترکیب را منتخب شهروندان بدانیم و یا به قول نگارنده به جهت شرایط پیش گفته، منتصب از سوی بخشی از شهروندان، پروسه انتخابات با کم و کیف پیش‌گفته عامل تعیین اعضای فعلی شورای شهر مهاباد شد.

اکنون سرنوشت شهر و بسیاری از تصمیمات مرتبط با آن در دستان این منتخبین است. منتخبینی که خواسته یا ناخواسته، در این ترکیب  جای گرفتند و همه در قبال تصمیمات آنان و نتایج حاصله مسوولند؛ از شهروندی که با انتخابات قهر کرد و کاندیدا نشد و یا در انتخابات رای نداد تا مسوولینی که به حکم قانون در انتخابات  مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار بودند. از امروز همه مسوولند و باید پیگیر عملکرد شورا باشند و با نظارت بر عملکردشان مانع از خطاهای گذشته شوند.

و اما سخنی با اعضای شورا:

اکنون هیاهو و فضای انتخابات رفع شده و این منتخبین و یا به قول نگارنده این منتصبین در جایگاه خود آرام گرفته اند . با نگاهی گذرا و خوشبینانه به شعارها بخشی از ادعاها و شعارها را باید به حساب منش و فطرت خدمتگزاری و محبت به مردم تلقی نمود و البته بخشی از شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه را به حساب تب و تاب انتخاب و حذف رقیبان و جلب آرا گذاشت.

بدون شک با توجه به طیف غالب شورا، شهروندان مهابادی با دقت و وسواس بیشتری پیگیر عملکردها خواهند بود و قطعا رسانه ها و منتقدین با  تجارب حاصل از دور گذشته در پیگیری مطالبات  خود ثابت قدم تر و آگاهانه تر عمل خواهند کرد. اقداماتی که می تواند ترکیب فعلی شورا را با چالش های جدی مواجه کند و یا اینکه آنان را در مسیر درست هدایت و مانع لغزش آنان شود.

 اعضای شورا در شرایط خطیر و حساسی با دست مایه اندکی از سهم آرا در این ترکیب قرار گرفته و باید تلاش وافری به خرج دهند  تا در آزمونی بزرگتر، آرای اعتماد عمومی شهروندان را کسب نمایند.

برای موفقیت شورا و جلوگیری از مشکلات گذشته، پیشنهاد می شود:

١کلیه جلسات شورا  به صورت علنی و با دعوت از رسانه ها و صاحب نظران و منتقدین تشکیل شود.

٢شرح مذاکرات اعضای شورا در صحن شورا ثبت و ضبط و به سمع و نظر شهروندان برسد و ساختارهای لازم برای این امر از هم اکنون فراهم شود.

٣کلیه تصمیمات با لحاظ نظر موافقین و مخالفین و به همراه مستندات و مدارک و با انعکاس دلایل رد یا تایید هر تصمیم  ثبت و ضبط شده و سپس قبل از ارسال به هیات تطبیق، در اختیار رسانه ها و شهروندان قرار گیرد تا فرصت بررسی و نقد تصمیمات و به تبع آن مشارکت و نظارت عموم فراهم شود. بدیهی است بدین گونه می توان ادعا کرد که شورا شیشه ای است و تصمیمات خود را در معرض دید منتقدین و محک آنان قرارداده و آنچه که تایید می شود تامین کننده منافع عموم با کمترین خطا و بیشترین شفافیت است.

۴– مشاورین زبده و آگاه باید دعوت به همکاری شوند و برای اصلاح و نظارت بر عملکردها از توان آنان بهره گرفته شود.

۵اولین، مهمترین و حساس ترین تصمیم شورای شهر، انتخاب شهرداری آگاه، شجاع و دلسوز است و  نباید فراموش کرد ترکیب شورای ضعیف با شهرداری قوی و کارآمد بسیار بهتر از ترکیب شورایی قوی و کارآمد با شهرداری ضعیف است.

و در پایان باید یادآور شوم تجربه شهروندان و میزان آگاهی آنان به لطف رسانه ها بسیار بیشتر از گذشته است و با توجه به تجارب گذشته، پیش قضاوت در خصوص عملکرد شورا با بررسی شیوه های مشارکت دادن مردم در تصمیمات به راحتی انجام خواهد شد به همین کیفیت نیز مشخص خواهد شد که آیا اعضای شورا، شهروندان را محرم و همراه خود می دانند یا خیر؟

برای خدمت به شهر و شهروندان قبول مسوولیت کرده اند یا ارضای هوا و هوس نفسانی؟  بی گمان شورای شهر بارها در آزمونی سخت و حساس قرار خواهد گرفت که هر گونه تعلل و کوتاهی می تواند عوارض جبران ناپذیری برای آنان، شهروندان و حامیان عامل انتصابشان در پی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست