اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران گفت: شرکت سهامی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ با توجه ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻰ وزارت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪى در اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤک ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ امسال ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

دکتر جم عزتی راد افزود: امسال ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ نحوی که اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧۵ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه است.

عزتی با اشاره به اینکه تحریم‌ها تاثیری در درآمد شرکت نمایشگاهی نداشته است ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته درآمد شرکت نمایشگاهی از برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی ۳۵ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ بویژه در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى اﺳﺘﺮاژﻳک ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴﺶ از ٣٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺳﺎل ١٣٩٨ شده که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذشته دو ﺑﺮاﺑﺮ رشد داشته است.

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﺶ از ٢٠ ﻓﻘﺮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ١١ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه ورى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ ﻣﺪل ﻧﻮآوری ﺑﺎز “ طراحی و اجرا گردیده است.

عزتی همچنین از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راﺳﺘﺎى ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎوری ﺧﺎرﺟﻰ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻳﺮان خبر داد و افزود:این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ را نیز در چی خواهد داشت.

وی گفت: در شرایطی که استکبار جهانی سعی در تضعیف روحیه مردم، صنعتگران و کارآفرینان فعال در حوزه اقتصادی دارند، خرسندیم که در این شرایط، نمایشگاه بین المللی توانسته نقش پر رنگی در توسعه صادرات غیر نفتی و کسب و کار‌های کشور داشته باشد.

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران با اشاره به اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎى اﻣﺴﺎل ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاه‌ها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ضررده خواهد بود گفت: خوشبختانه نه تنها درآمد‌های شرکت تحقق یافته است بلکه نسبت به سال گذشته افزایش درآمد خواهیم داشت که نشاندهنده عملکرد مثبت ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاه‌ها در رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار کشور است.

گفتنی است دکتر عزتی پیش از این سرپرست دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد آذربایجان غربی و همچنین مدتی هم معاون اداری مالی دانشگاه جامع کشوری بود و  در دوران وی دانشگاه جامع استان یکی از دانشگاه های موفق و مطرح کشوری و استانی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست