اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : یافته‌های مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان می دهد، در سال ۹۶ از مجموع ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور که ۵۴.۲ درصد جمعیت شاغل کشور را شامل می شد، کمتر از ۱۰ سال بود.

همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور (۲۴.۹ درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال، طول مدت اشتغال برای سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور (۱۳.۲درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال و طول مدت اشتغال برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر (۷.۷ درصد) بیش از ۳۰ سال بوده است.

نتایج این مطالعه آماری نشان می دهد، نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش از ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور معادل ۶۹.۲ درصد، طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال است.

بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱۲.۱ سال برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۰ سال و ۸ ماه و برای مردان نیز ۱۲ سال و چهار ماه است.

علاوه بر این، میانگین طول مدت اشتغال در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود یک ماه کاهش یافته است که این کاهش برای مردان نیز یک ماه اما برای زنان ۲ ماه بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته به طور مطلق حدود ۷۹۱ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال ۹۵ افزوده شده است که از این تعداد حدود ۴۰ درصد مربوط به زنان است.

بنابراین می توان گفت یکی از علل افزایش بیشتر میانگین طول مدت اشتغال در شغل اصلی در زنان نسبت به مردان، رشد بیش از ۸ درصدی تعداد شاغلان زن در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ باشد.

میانگین طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی ۱۸ سال

آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال ۹۶ نشان می دهد که از ۲۳ میلیون ۴۰۰ هزار نفر شاغل در کشور، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۷.۵ میلیون نفر در بخش صنعت، ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش خدمات و بیش از ۵ هزار نفر در فعالیت های نامشخص مشغول به فعالیت می باشند.

از حدود ۴.۱ میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر ۱.۵ میلیون نفر (۳۷ درصد) کمتر از ۱۰ سال، حدود ۹۳۱ هزار نفر (۲۲.۷درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال، حدود ۶۸۸ هزار نفر (۱۶.۷ درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال و حدود ۹۷۰ هزار نفر (۲۳.۶ درصد) بیش از ۳۰ سال است.

بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی، به ترتیب با ۳۷ درصد مربوط به دهه اول اشغال و با ۱۶.۷ درصد مربوطه به دهه سوم اشتغال است. همچنین بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی، با حدود ۲ میلیون نفر (۴۹.۹ درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال و میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود ۱۸.۴ سال برآورد می شود.

طول مدت اشتغال۵۶ درصد شاغلان بخش صنعت کمتر از ۱۰ سال

از حدود ۷.۵ میلیون نفر شاغل در بخش صنعت، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر ۴.۲ میلیون نفر (۵۵.۸ درصد) کمتر از ۱۰ سال، حدود ۲ میلیون نفر (۲۶.۷ درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال، حدود ۸۸۶ هزار نفر (۱۱.۸ درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال و حدود ۴۲۹ هزار نفر (۵.۷ درصد) بیش از ۳۰ سال می باشد.

بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می شود که نیروی کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده به طوریکه بیش از ۵.۴ میلیون نفر معادل ۷۱.۹ درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال است.

مدت اشتغال ۷۴ درصد شاغلان بخش خدمات کمتر از ۱۵ سال

در بخش خدمات نیز از حدود ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغل، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر ۷ میلیون نفر معادل ۵۹.۱ درصد کمتر از ۱۰ سال، حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر (۲۴.۵ درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال، حدود ۱.۵ ملیون نفر (۱۲.۹ درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ و حدود ۴۱۰ هزار نفر (۳.۵ درصد) بیش از ۳۰ سال می باشد.

بر این اساس نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از ۸.۷ میلیون نفر معادل ۷۴.۲ درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست